giovedì 23 aprile 2009

UNA ZÉRTA DIFARÀNZA (n. 270)

Un ragazèl al dìs con só pèder:

"Bàbbo, a t'ò da dìr un quèl: mé a sàn gay!"
"Dìt dabàn? Mó té èt una cà in muntàgna?"
"Me nà".
"Alàura t'arè una bèrca al mèr".
"Gnànch quàlla".
"T'arè pùr almànch la Mercédes".
"Gnàch pr'isónni".
"Alàura, sèt cùs'at déggh? té t'an i brìsa un "gay": té t'i un busàn!".

Nessun commento: