giovedì 23 aprile 2009

LA ZIGÀGGNA (n. 268)

"Màma, él vàira che i ragazù ai pórta la zigàggna?"
"Zertamànt".
"Alàura ànca mé am à purtè la zigàggna!"
"S'la fóss própi una zigàggna ant al so b'sa dìr, ad ògne mód l'éra listàss un bèl usèl!".

Nessun commento: