giovedì 25 giugno 2009

INZIDÀNT ED PERCÀURS (n. 288)

- "Màma, at ò da dìr un quèl: a sàn inzénta!"
- "Bàn, mó dit dabàn? T'an stè mai aténti, mó dùvv'avèvet la tèsta?"
- "Ói, in vàtta al cófen!"

Nessun commento: