domenica 14 giugno 2009

KAMASUTRA (n. 284)

- Disó, Cesìra, cambiàggna pusiziàn?
- Và bàn, ch’sa vùt fèr?
- Int l’uràccia.
- E s’a d’vànt pò sàurda?
- An um pèr brìsa che’t sèppa d’vintè mótta!

Nessun commento: