mercoledì 12 agosto 2009

CHI IÉ, IÉ! (n. 295)

Dù spusén is métten d'acórd, sóbbit dàpp spusè e ló al dìs a lì: " 'Scàulta mò: mé al lonedé ed sìra a vàgh a zughèr al biglièrd, al martedì ai ò la leziàn ed chitàra, al mérquel ai ò al pòcher coi amìgh, al giovedé…"
La spusén-na a l'interàmp: "Òu, stà mò a sénter té adès, mé al mérquel ed sìra a gózz: chi ié, ié!".

Nessun commento: