martedì 3 novembre 2009

AL CÀN NUDADÀUR (n. 305)

Un umàz al và a cumprèr un càn:

"Am piès quàll lé, quànt vén'l a custèr?"
"Un miliàn".
"Sócc'mel, cum'éla ch'l'é acsé chèr?"
"Parché l'é un càn spezièl: al gìra in vàtta à l'àqua!".

L'umàz ai cràdd póch, mó al càmpra al càn e la matén-na dàpp al córr al mèr, al ciàpa un bastàn, al le tìra int l'àqua e al càn al le và a tór girànd in vàtta a l'àqua! "Mó che fenómen" al pànsa "P'chè ch'an i sèppa inción a vàdder!" In ch'al mumànt al vàdd una bèrca, al ciàpa al bastàn, ai al tìra atàis e al càn al partéss.

"Gì só, p'scadàur, avìv vésst al mi càn?"
"Mé sé" l'arspannd "Mó quant'àn èl?"
"Óng' mìs".
"Alàura an ié dóbbi ch'l'impèra pió a nudèr!".

Nessun commento: