venerdì 25 dicembre 2009

AL SPAZULÉN (n. 314)

Al Pèpa al và in visita a un sb'dèl con un mócc'ed regàl. Al và int un stanziàn dùvv aié una gràn fila ed lèt e al d'mànda al prémm:
"Té cus'èt?"
"Ai ò el muròid, Santitè".
"E che cùra t'fèni?"
"Dal iòdio con un spazulén, dàu vólt al dé".

Al màsstra i regàl e a gli d'mànda:
"Che regàl vùt?"
"El zigàratt, gràzie".

Al malè dàpp:
"Té cus'èt?"
"Ai ò el muròid, Santitè"
"E che cùra t'fèni?"
"Dal iòdio con un spazulén, dàu vólt al dé".
"Che regàl vùt?"
"I ciocolatén, gràzie".

E l'é sàmp'r ed quàlla, infénna ché l'arìva a l'ùltum litén.
"E té cus'èt?"
"I m'àn operè ed tunsélli".
"E che cùra t'fèni?"
"Dal iòdio con un spazulén, dàu vólt al dé".
"Che regàl vùt?"
"A v'révv sàul che ògne tànt i cambiéssen spazulén!".

Nessun commento: