domenica 15 luglio 2007

AL CASINÓ (n. 45)

Dù amìgh, un pó in là coi àn, i vàn a zughèr al Casinó ed Venézia. I vàn à la rulètt:

"Che nómmer zugàggna?" al d'mànda al prémm e ch'l'èter:
"Nuètr'avàn 75 àn pràn, dànca 7 e 5 pió 7 e 5: zùga in vàtta al 15!". I zùghen e i vénzen.
"Adès ch'sa zugàggna?"
"Mé ai ò la stànzia nómmer 12 e té t'è la 10: zùga al 22!" E i vénzen.
"E adès?"
"Mé ai ò dù fiù e té trì: zùga in vàtta al zénqv!" E i vénzen ancàura.
"E adès?"
"Adès a fàn acsé: t'è détt che t'fè trài ciavè à la stmèna, mé ai'n fàg ónna, dànca zùga al quàter". I zughénn, mó ai véns fóra al zéro!
Al dìs al prémm: "Vàddet, s'à gèven la veritè, a vinzèven ànch stavólta!".

Nessun commento: