martedì 3 luglio 2007

AL VIÀZ IN TRÉNO (n. 32)

Giovàni l'incàntra Piràn:

"Vén-net con mé Piràn ch'andàn al marchè a Bulàggna?"
"Mé sé!", e i sèlten invàtta al tréno.
Giovàni al spiéga: "Adès a arivàn al marchè e a cumpràn….di' só, séntet ànca té 'sta pózza ed mérda?"
"Mé sé".
"Dài ch'a cambiàn scompartimànt".

I càmbian e Giovàni al cunténua:

"Alàura a gèva, quànd a arivàn al marché…sócc'mel che pózza ch'ai é ànch qué, la séntet?"
"Mé sé".
"Dài vén ch'a cambiàn caróza".

I càmbian e Giovàni:

"O, adès sé ch'andàn bàn, dànca a gèva, quànd a arivàn….pusébbil ch'ai séppa d'la pózza anch qué? Di' só, Piràn, t'ìt fórsi caghè adós?"
"Mé sé, parché?"

Nessun commento: