venerdì 7 settembre 2007

PAPAGÀL 3 (n. 52)

À la Zénta dal Dàzi as presànta un zuvnót col só papagàl.
"Cùss’avìv da dichiarèr".
"Mé? gnìnta!"
"E quàll lé cùs’él?"
"L’é al mi papagàl".
"Apónt, i én méll frànch".
"Méll frànch pr’un papagàl?"
"La làzz l’é cèra: papagàl vìv, méll frànch, papagàl mórt, inciónna tàsa"
"Mórt inciónna tàsa?" e al tàca a pensèri, alàura al papagàl ai dà una sgumbdè con l’aglièn-na e a gli dìs: "Di só, vùt fèret rédder drì par méll frànch?"

Nessun commento: