lunedì 14 aprile 2008

AL CASÉN 1 (n. 116-bis)

Ai témp ch'ai éra ànch i casén, in avrénn ón nóv in Via Marsala e Piràtt al le v'lé pruvèr. Al paghé dù aquilén e pò l'andé dànter. Al truvé dù óss con dù cartì: "Biànnda o Mòra". "Biànnda" al pinsé "vésst che mi muiér l'é mòra" e al ciapé la prémma pórta. Al truvé èter dù cartì: "Èlta o bàsa". "Èlta, vésst che mi muiér l'é bàsa" e al ciapé la prèmma pórta. Al truvé èter du cartì: " Guzadén-na o gran guzè". "Ai ò paghé dù aquilén, a l'ò sélta biànnda e èlta, dànca da ch'la vì a séli la gràn guzè". L'avré la secànnda pórta e als truvé in via Goito!

Nessun commento: