lunedì 14 aprile 2008

AL CASÉN 2 (n. 117-bis)

Piràtt l'éra andè só con ónna e à gli gé: "St'am fè quàll ch'am fà la Pina at dàg dìs frànch". Lì l'as impgné tànt che ló al déss: "Dài, st'am fè cómme la Pina a t'ìn dàg zinquànta!" Lì l'ai dé sàtta cómme una màta e ló: "Se t'fè cómme la Pina a t'in dàg zànt!" - A la fén, sfiné, lì a gli d'mànda: "Mó ch'sat fèla la Pina?" - "L'am fà crèdit!".

Nessun commento: