martedì 16 dicembre 2008

L’ELETRIZÉSTA (n. 221)

"Alàura ìt pò stè da ch'l'eletrizésta ch'at ò détt mé?"
"Ai sàn stè sè, mó a cràdd ch'al sèppa ón bàn da gnìnta!"
"Parché dìt acsé?"
"Mó parché ai ò d'mandè che tìp ed lampadén l'éra méii métter só e ló l'à taché a dìr "ampèr qué, ampèr là" e mé ai ò capé ch'an al savèva gnànca ló!"

Nessun commento: