lunedì 23 febbraio 2009

AL RIMÉDI (n. 249)

- Al sèt che Màrio l'à truvè só muiér tótta nùda insàmm a un'èter in vàtta a la tumèna?
- Alàura cùs'èl fàt? S'él incazè? I èl picè tótt dù?
- Nà, l'à vindó la tumèna!

Nessun commento: