venerdì 29 maggio 2009

RIME IN PILLOLE (pagina 72)

Sei epigrammi di Giuseppe Ruffini(che non conosco, ma che mi sembra molto bravo)

Mangiate frutta!
I àn détt i competént (ma è cosa risaputa),
ch’fà bàn a la salùt magnèr dimóndi frùta;
e quàsst “i bolognesi”, ed zért, i al farénn tótt,
però s’l’an custéss brìsa pió… chèra che’l parsótt!


Pifferai natalizi
Pr’un “piffero” ch’sunèva als lamentèva un tèl:
“Va là, pórta pazénzia!” ai déss “Quàsst l’é póch mèl:
se adès tótt qui ch’i én péffer s’mitéssen a sunèr,
làur sé ch’farénn ’na vérnia d’an p’sàiri pió durèr !


Abuso di tabacco
La dìs una statésstica, con zéffer controlè,
che
“solo per fumare” se spànnd una matè;
mó quàsst se spiéga sóbbit
“soltant pensando” cómm
“mancandoci l’arrosto”… as cuntintàn dal fómm!

Festa dei giusti
“Febbraio bisestile” fà fèsta l’ùltum dé
“al nome di San Giusto” e v’lìv savàir parché?
I én tànte pùch i
“giusti” in ‘st mànnd fàt sàul d’ingàn
ch’al bàsta a festegèri…un dé ògne quàtr’àn!


Cordoglio ufficiale
Quànd ai mór un personàg’, cùmm as dìs, altolochè,
tótti él scól i fàn vacànza, tótt i ufézzi i én asrè:
“Quàsst qué sé ch’l’é un gràn dulàur!” dapartótt as sént a dìr
“Speràn prèst ch’ain móra un èter…par turnèrs a divartìr! “


Mondo pagliaccio
A quaichdón ch’as maravièva parché sàmper mé a scarzéss
e l’um gèva :“ Al mànnd l’é séri, tór’l in bùrla, mé an capéss ! “
ai ò arspóst: “Ai al déggh sóbbit al segrét ed ‘sté mistéri:
sàul ridànd as pól zurèr ‘d tór al mànnd un póch sul séri! “


(G.Ruffini-dalla “Strenna della Famàiia Bulgnàisa”, 1957)
-
Paolo Canè

Nessun commento: