mercoledì 18 novembre 2009

AL DIRETÀUR (n. 311)

Al diretàur d’la Bànca l’arzàvv una telefonè:
"Prónto? Sgnàur diretàur, a sàn Stupazàn e a v’révv savàir quànt sóld ai ò int al mi cànt".
"Ai guèrd sóbbit… ló l’à estamànt 3.585 euro".
"Gràzie e arivedérci".

Dàpp un’àura:
"Prónto? Sgnàur diretàur, a sàn Stupazàn e a v’révv savàir quànt sóld ai ò int al mi cànt".
"Sgnàur Stupazàn, ló l’à sàmper ch’i 3.585 euro ed prémma!"
"Gràzie e arivedérci".

Dàpp un’àura:
"Pronto? Sgnàur diretàur…" e al diretàur a l’interàmp, un pó incazè:
"Insàmma, Stupazàn, quànti vólt m’èl da telefonèr pr’al só cànt?"
"E ló quànti vólt am teléfona a mé quànd a sàn in ràss?".

Nessun commento: