venerdì 15 gennaio 2010

UNA BÓNA UCASIÀN (n. 321)

Un zuvnót al và a fónz e al vàdd int al bósch un umarèl lighè int un àlber, tótt nùd e col cùl pr'ària!
"Bàn, ch'sa fèv lé?"
"Ói, a cuièva i fónz, quànd un umàz grànd e grós al m'à ciapè, al m'à ardótt acsé e l'à aprufitè ed mé!"
"E vó?"
"E mé l'é bèle trài àur ch'a ciàm aiùto, mó an i pàsa gnànch un’anma!"
"V'lìv dìr che in trài àur an s'é vésst inción?"
"Inción! Alàura v'lìv slighèrum?"
"Nà, av càz int al cùl ànca mé!"

Nessun commento: